لیسانس: چه کسی از فصل 16 حذف شد؟


کلر کراولی سفر خود را در این فصل در عمارت کارشناسی آغاز کرد ، اما به سرعت او را با دیل ماس خوشحال کرد. کلر پس از چندین آشوب در مهمانی لیسانس خود ، کار را به تایشیا آدامز سپرد که وی سفر خود را از 10 نوامبر رسما آغاز کرد. با ورود او به خانه ، چهره های جدیدی به وجود آمد ، این بدان معنی است که حتی قلب های بیشتری در راه شکستن! به جلو بروید تا ببینید چه مردانی هنوز در رقابت گل رز نهایی و قلب لیسانس جدید هستند.
منبع: windows-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>