اوره ای که در این کرم وجود دارد سرعت بالا در عمق لایه های پوست نفوذ کرده و مانع از تبخیر آب می شود و پوست را همواره قابل انعطاف و لطیف نگه می دارد. روند كلي تعيين SPF به شيوه ي باطن تن در همگی ي اين استانداردها يكسان میباشد اما در جزئيات تفاوت هاي آشكاري دارا‌هستند كه سبب ساز به ايجاد نقاط قوت و ضعف در هر يك از اين استاندارد ها شده است. اگر در برچسبی هیدروکینون ذکر شده هست ولی مقدار آن ذکر نشده، استعمال از آن را ایمن خیال نکنید. براي ارزيابي كارايي فراورده هاي ضدآفتاب در برابر اشعه ي UVB از فاكتور حفاظتي خورشيد Sun Protection Factor (SPF) به کارگیری مي شود. نیز چنين جواب به معالجه در تیم كرم ترتينوئين در 20 نفر (50%) و در گروه آلفاهيدروكسي اسيد در 16 نفر (40%) عالی ارزيابي شد. لايهبرداري شيميايي (پيلينگ شيميايي): در اين طرز پزشك متخصص به وسيله اسيدهاي ميوه70 ـ 50 درصد لايهبرداري پوست را انجام ميدهد. اين گونه از كرمها علاوه بر برطرف كردن لكهاي صورت، خاصيت ضدچروك و ضدافتادگي پوست را هم دارند. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه در اين شرايط، لارو دودمانهاي Y-2 و 103 بيشترين ماندگاري را دارند. سوابق و هدف: در طب سنتي ايران در بخشها آذربايجان و خراسان، براي معالجه آلودگي هاي كرمي از گياه بومادران به کارگیری مي شده است. بمنظور بررسي عملكرد دودمانهاي تجاري كرم ابريشم ذیل تنش آلودگي به قارچ برهان بيماري موسكاردين سفيد، آزمايشي اهمیت استعمال از 9 دودمان بخش اعظم موجود در مركز تحقيقات كرم ابريشم كشور در قالب طرح كاملا تصادفي مشتمل بر 5 تكرار براي هر تيمار طراحي و در مركز فوق اجرا شد. بافت، وزن منحصر به فرد ظاهري، نسبت كربن به نيتروژن و واكنش خاك جنگل هاي آیتم بررسي میزان گيري شدند.براساس نتايج حاصل از اين بررسي معلوم گرديد كه ميانگين هاي سالانه تعداد و زيتوده كرم خاكي در تيپ ممرز از بلوط – ممرز و راش بيشتر مي باشند ولي بين تيپ هاي بلوط – ممرز و راش تفاوت معني دار وجود ندارد. كرم هاي خاكي در دماي 60 جايگاه سانتي گراد خشك و اهمیت دقت يك روستا هزارم کرم آبرسان صورت فیس دوکس گرم وزن شدند. طي انجام تحقيقات صفات اقتصادي شامل تعداد لارو و شفيره زنده، % ماندگاري شفيره ها، تعداد پيله هاي حاصل، % و تعداد پيله هاي خوب، متوسط، ضعيف و دوبل (دوشفيره اي)، وزن كل پيله توليدي، وزن پيله منفرد، وزن قشر ابريشمي، % قشر ابريشمي و نيز پارامترهاي ارتفاع بازه زمانی لاروي و زمانه اضطراری براي پيله تني كليه لاروها ثبت و آیتم تجزيه و تحليل قرار گرفت.

ایندکسر