کیفیت واحدهای مسکونی: ضرایب تأثیر رگرسیونی برازش نوع پژوهش نشان می‌دهد همه ابعاد میزان مرغوب بودن واحدهای مسکونی شامل موقعیت بیرونی واحد مسکونی، تسهیلات واحد مسکونی، وضعیت درونی واحد مسکونی و هزینة واحد مسکونی، ضرایب تأثیرگذاری معناداری بر کیفیت واحدهای مسکونی گونة متمرکز (سپیدار و زمرد) دارند؛ به این صورت که ضریب استانداردشدة (ß) بعدها یادشده به ترتیب 553/0، 517/0، 437/0 و 474/0 در تراز خطای کمتر از 01/0 هست و درنتیجه همین بعد ها تأثیرگذاری معناداری بر کیفیت واحدهای مسکونی گونة متمرکز (سپیدار و زمرد) دارند. میزان مرغوب بودن واحدهای مسکونی: ضرایب تأثیر رگرسیونی برازش دسته پژوهش نشان می‌دهد همگی بعد ها کیفیت واحدهای مسکونی شامل موقعیت بیرونی واحد مسکونی، تسهیلات واحد مسکونی، موقعیت درونی واحد مسکونی و هزینة واحد مسکونی، ضرایب تأثیرگذاری معناداری بر کیفیت واحدهای مسکونی گونة خطی (گلپارک و پردیس) دارند؛ به‌این رخ که ضریب استانداردشدة (ß) بعدها یادشده به ترتیب 494/0، 537/0، 446/0 و 389/0 در مرحله خطای کاهش از 01/0 است و درنتیجه همین بعدها تأثیرگذاری معناداری بر کیفیت واحدهای مسکونی گونة خطی (گلپارک و پردیس) دارند. میزان مرغوب بودن واحدهای مسکونی: ضرایب تأثیر رگرسیونی برازش مدل پژوهش نشان می دهد همگی ابعاد کیفیت واحدهای مسکونی شامل شرایط بیرونی واحد مسکونی، تسهیلات واحد مسکونی، حالت درونی واحد مسکونی و هزینة واحد مسکونی، ضرایب تأثیرگذاری معناداری بر کیفیت واحدهای مسکونی گونة ابربلوک (ایرداک و طاووس) دارند؛ به‌این شکل که ضریب استانداردشدة (ß) بعدها یادشده به ترتیب 470/0، 371/0، 414/0 و 401/0 در مرحله خطای کمتر از 01/0 است و درنتیجه همین بعدها تأثیرگذاری معناداری بر میزان مرغوب بودن واحدهای مسکونی گونة ابربلوک (ایرداک و طاووس) دارند. گفتنی هست با اعتنا به ضرایب بتا، بُعد کالبدی، بیشترین میزان اثرگذاری و آن‌گاه زمینهای، کمترین میزان اثرگذاری را بر کیفیت مجتمعهای مسکونی گونة متمرکز (سپیدار و زمرد) دارند. گفتنی هست که مهم دقت به ضرایب بتا، بُعد عملکردی، بیشترین مقدار اثرگذاری و سپس کالبدی، کمترین مقدار اثرگذاری را بر میزان مرغوب بودن مجتمعهای مسکونی گونة ابربلوک (ایرداک و طاووس) دارند. شرایط درونی و در گونة متمرکز حالت بیرونی و حالت درونی، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تأثیرگذاری را بر کیفیت واحدهای مسکونی دارند. لذا اساسی همین موقعیت و حساس همکاری با خبرگزاری پربازدید، وبسایت هدف پیشنهاد دهنده در مدت زمانه کمتری گزینه مشاهده تعداد بی شماری از اعضا اینترنتی قرار خواهد گرفت. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم ساخت وب سایت رایگان حساس تلفن همراه اندروید بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر