شما می توانید یک بسته مراقبت در منزل 1250 دلار برنده شوید


خریدی لازم نیست. برای ورود و برای مشاهده قوانین کامل به https://www.popsugar.com/47992484 مراجعه کنید. 23.11.2020 ساعت 12:01 PST شروع می شود و 22.12 پایان می یابد. پذیرش ساکنان قانونی 50 ایالات متحده / دی سی 18 یا بیشتر ، به استثنای کارمندان Sponsor ، خانواده های نزدیک آنها و کسانی که در یک خانه زندگی می کنند. شانس به تعداد سوابق دریافتی بستگی دارد. بیش از 50 ایالات متحده / DC نامعتبر و در مواردی که ممنوع است. ARV با جوایز یا جوایز 1250 دلاری. حامی مالی: POPSUGAR.
منبع: windows-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>