طرحهای مربوط به مقرنسکاری بهتنهایی میتوانند دیوارنگارههایی تزیینی و مدرن و درعینحال اهل ایران و سنتی تولید کنند که از نگاه بصری بعضی از آثار هنرمندان کمینهگرا چون سُل لوویت نزدیک به اینگونه آثار ایرانی است (تصاویر ۲۵ تا ۲۷). هنرمندان همین حرفه روشی خردگرایانه در ترکیببندی به کار میبرند، مجموعههای منظم سادهای از واحدهای همانند و جابهجاشونده براساس ریاضی که قابلیت و امکان بسط و توسعه دارند (پاکباز ۱۳۸۳: ۵۶۵). انتقال و ماندگاری ویروس کرونای تازه در آب شرب: تحقیقات حاکی از آن میباشد که ویروسهایی از خانواده کرونا قابلیت و امکان باقی ماندن و زندهمانی را در آب شرب داشتهاند. ب. موضوع و رابطه اثر حساس محیط و مخاطب: در نقاشی دیواری پس از بررسیهای ساختاری و فرهنگ و تمدن حاکم بر محفظه آن ایدههای مفهومی و موضوعی شکل میگیرند که، علاوهبر هماهنگی ظاهری دارای محیط پیرامون دیوار، مهم فرهنگ عام و خاصی که در ارتباط مستقیم اهمیت آن میباشد متناسب و هماهنگ است. هنر کمینه اصلی دقت به تعریف، گونه اجرا و بسترهای اجراییاش میتواند یکی از گزینههای مطلوب جهت تعامل و تلفیق اهمیت هنرهایی زیرا گرافیک محیطی و دیوارنگاری باشد و باعث خوی اثراتی نو و هماهنگ حیاتی تمدن و سنت جامعه شود. ترفند اساسی استفادهشده در مرحلۀ جمعآوری دادهها، پرسشنامۀ محققساخته و استانداردشده هست که مجموعهای از پرسشها (گویهها) را دربردارد که پاسخدهنده حساس ملاحظۀ آنها، پاسخ حتمی را اساسی اعتنا به گزینههای مدنظر ارائه میدهد. براساس شواهد تجربی برآمده از یافتههای جدول مذکور، فراوانی نمرات دینداری کلی نشان می دهد زنان متأهل حاضر در این مثال درمجموع، گرایشها و علایق شرعی متوسطی دارند؛ در حالی که نمرات دینداری گروه کوچکی (3/1 درصد) دوچندان بود، نمرات 3/18 درصد، قلیل بود و نیمی از نمونه، نمرات متوسط داشتند. تصاویر ۲۳ و ۲۴ نمونههایی از اثر ها دن فلاوین را نشان می‌دهد که با نور لامپهای مهتابی در فضای بسته به اکران درآمده میباشد و نظایر آن را می توان در طراحی نورهای فضاهای داخلی در آثار هنرمندان اهل ایران نیز می توان تماشا کرد. همینطور نوعی گنبد اهل ایران وجود داراست که چیدمانهای بعضا از هنرمندان کمینهگرا مثل سُل لوویت را تداعی می‌کند و می توان گفت از هنر دیرباز جمهوری اسلامی ایران الهام گرفته هست (تصاویر ۲۸ تا ۳۰). سُل لوویت تصویر ۳۰. شفقنا- رضوی بر مبنا نتیجه ها تحقیقات تازه محققان هنگکنگ در موقعیت آزمایشگاهی و حیاتی شبیهسازی نور خورشید معین شد، ارتقا دما موجب کمتر عمل کروناویروس جدید شده و همین ویروس به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۵۶ درجه سلسیوس و به مدت پنج دقیقه در دمای ۷۰ جايگاه سانتیگراد غیرفعال میشود. هر یک‌سری از حیث کارشناسان دوام فرایند فعلی میتواند به کمتر انتشار کربندی اکسید در جوّ امداد کند، اما پس از پایان قرنطینه؛ کمپانیها و شرکتها برای جبران زیانشان احتمالاً حیاتی تلاش بیشتری به فعالیت ادامه ارائه می کنند که گشوده نیز ما را به منزل اول بر میگرداند. هنر کمینه ازنظر زیباشناسی و استفاده از اشکال هندسی ساده و ریتمدار که از تکرار این موادتشکیل دهنده تولید می‌گردد می تواند برای دیوارنگاری، معماری و دیگر هنرها ایدههای لطف در بر داشته باشد. طبق مطالعات پژوهشی، هنر کمینه می تواند امکانات و ایدههای بصریـمحیطی جدیدی به جهت دیوارنگاری سنتی و ساکن بهمنظور زیباسازی فضاهای شهری مهیا کند و در صرفهجویی هزینههای اجرایی نیز اثر گذار باشد. اثرها کمینهگرا، بهسبب یکتکهبودن و غربت از جزئیات سازهای، بهسمت نسبتهای فردی سوق پیدا نمی کند و همچنین مقیاس بزرگ فعالیت هم برای تقویت همین امر با مهم هست (وود ۱۳۸۴: ۴۰). تناسب فی مابین دمای هوا در شهرهای بزرگ اصلی شیوع کووید-19 شایسته اعتنا ویژه به این فرمان است. تحقیقات و توصیههای سازمان بهداشت جهانی و اداره حفاظت محیطزیست آمریکا نشان داده ویروس کرونای نو در وضعیت آزمایشگاهی و اهمیت اعتنا به دما و سایر پارامترهای کیفی آب می تواند از روز ها تا هفتهها در آب باقی بماند. تعبیۀ حمام در خانهها در شرایط جدید، که به دنبال دسترسپذیری آب و اعتقاد و باور به فراوانی پیدایش کرد، استدلال دارای تغییر‌و تحول اخلاق مردم در مصرف منابع آبی است. در همین منازعۀ مداوم طبقاتی بر سر متمدننمایاندن خود و به دست آوردن جایگاه و منابع، طبقات پایینتر هم به مصرف و آراستگی هرچه بخش اعظم بر روی میآورند. براساس نتیجه ها همین پژوهش، درآمد خانوار، دسته و مشخصات فیزیکی مسکن، وسایل آبی زندگی، اشتغال پاسخگو، بُعد خانوار، گونه شغل پاسخگو، مدت نبودن در خانه، دور اندیشی پاسخگو و عادتهای مختص بر الگوی مصرف آب موءثر بوده است. بیماری کووید-۱۹ اولی و نهایی بیماریای نیست که در اثر دانسیته سکونت فرآیند صعودی به خود میگیرد. البته شروع همین طرحها که قیمت هنری دارا هستند و فقط تحت حیث متخصصان هنری و شهری و دارای درنظرگرفتن فرم و معماری محیطی شکل می‌گیرد بهمعنای پایانیافتن مشکلات نیست، چون چگالی بصری و حل ایراد ناهماهنگی دربین عناصر شهری رئیس ویژهای میطلبد. به این شکل، در صورتی که بخواهیم سختگیرانه قضاوت نماییم صرفا پنج بدن را میتوان برگزید که اثر ها آن ها (مجسمهها و چیدمانها) برچسب هنر کمینه میپذیرند: ۱. درصورتیکه معماری را شکل دادن هدفمند به مکان و محفظه زندگی انسان تمجید کنیم، درمی­یابیم که دو عامل «شکل» و «زندگی» در بطن آن است. جاده های مهم منتهی به شهر به عنوان راهروهای اساسی فعالیت می کنند که باد از طرز آن وارد شهر می شود. اوایل که از محل کارم می­اومدم، یه مدت اعتنا می­کردم و اصلی خودم می­گفتم که تحت بغلم بو نده و آن‌گاه به بو اهمیت شدم و همین سبب ساز شد که هر روز دوش بگیرم. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط دارای حوض دارای سنگ لاشه وب وبسایت خود باشید.

ایندکسر