آییننامه راهنمایی و رانندگی – ویکینبشته

وی ادامه داد: بر شالوده ماده ۹۷، تشخیص، انتخاب، تهیه، جانمایی، نصب، ترسیم و نگهداری علایم عمودی و افقی راهنماییو رانندگی درشهرها بر پایه دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای سرزمین به تصویب وزیر مرزو بوم میرسد و در جادهها به عهده وزارت روش وترابری است. تبصره1ـ روش مدیریت پارکهای حاشیهای و گزینش معابر پرترافیک، موقعیت و نحوه جذب و آموزش بهکارگیری متصدیان مربوطه به موجب آئیننامهای خواهد بود که بوسیله شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای مرزو بوم و حیاتی همکاری شورای عالی استانها تنظیم می شود و به ثبت هیأت وزیران می رسد. کارگزاشتن آگهی یا این که علامت یا این که تابلو یا این که وسایلی که حیاتی شباهت اصلی علایم و یا این که تابلوهای راهنمایی و رانندگی باشند یا از آن‌ها تقلید شود و یا خواسته از آن ساماندهی و کنترل وسایل نقلیه باشد و یا این که به طریقی منجر خودداری از رؤیت علایم و تابلو و وسایل راهنمایی و رانندگی گردد و همچنین کارگزاری چراغهای رنگی تبلیغاتی در مجاورت چراغهای راهنمایی به طوریکه موجب خطا رانندگان نمونه پرسش ها دین طومار زرد گردد ممنوع است. چراغ راهنمایی رانندگی به عنوان یک عدد از المان های حساس در راهنمایی رانندگی کاربرد ویژه ای در ایجاد نظم و امنیت دارد. شما در موقعیت استرس امتحان باید تصمیم بگیرید که کدام گزینه صحیح است دقیقا همان حالتی پشت فرمان دارید. در مشاجره صنعت ماشین این حقیقت می بایست گفته شود که متأسفانه ما اتومبیل ایمن نداریم. همین وسیله در مکان هایی نظیر تقاطع ها، جاده ها، پیاده رو ها، معابر و دیگر اماکن تعبیه می شود و به همین ترتیب به شیوه رفت و آمد اتومبیل ها و عابرین پیاده نظم می دهد. چرا می بایست برای سبقت از یک وسیله طویل مسافت بیشتری کلیدی آن محافظت کرد؟

ایندکسر